عدم برگزاری کلاس جناب آقای حبیبی
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند که کلاس برنامه سازی پیشرفته 1جناب آقای حبیبی شنبه مورخ 1397/08/19 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/08/19-14:36:39