موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم:
  • احتراماً به اطلاع می رساند، کلاس تربیت بدنی روز شنبه مورخ 1397/09/03 ساعت 8 الی 9:30 با آقای دکتر قدرت نما برگزار نمیگردد.

    1397/09/01-13:32:24