موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان مهندسی عمران که در تابستان 97- 1396 پروژه راهسازی اخذ نموده اند:
  • احتراماً به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پروژه راهسازی دانشجویانی که در تابستان 97- 1396 درس مذبور را اخذ نموده اند، روز چهارشنبه مورخ 1397/09/07 ساعت 12 ظهر در محل ساختمان فرهنگ شهر(بخش فنی مهندسی) می باشد. شایان ذکر است عدم حضور به موقع، به منزله صفر تلقی خواهد شد.

    1397/09/01-13:35:56