موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تاریخ امتحان میان ترم درس شناخت هنر گرافیک 1
  • قایل توجه دانشجویان گرافیک

    امتحان میان ترم درس شناخت هنر گرافیک 1 با سرکار خانم سلیم شیرازی مورخ 1397/09/20 ساعت 10:30 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار می گردد.

    1397/09/06-12:19:22