عدم برگزاری کلیه کلاس های سرکار خانم صفایی
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های سرکار خانم آذر صفایی شنبه مورخ 1397/09/10 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/09-18:50:23