عدم برگزاری کلاس سرکار خانم فاطمه جوانمردی
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های سرکار خانم فاطمه جوانمردی یکشنبه مورخ 1397/09/11برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/10-09:37:47