عدم برگزاری کلاس جناب آقای کشتی آرای
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که  کلیه کلاس های جناب آقای کشتی آرای یکشنبه مورخ 1397/09/11برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/10-18:37:10