قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
  • بدینوسیله از کلیه دانشجویان محترم خواهشمند است؛ که آثار هنری و ابزار و وسایل خود را در محیط دانشگاه و آتلیه قرار ندهید. دانشگاه در قبال حفظ آثار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

    1397/09/12-10:58:14