عدم برگزار ی کلاس جناب آقای جهان پناه
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلاس ریاضی عمومی جناب آقای جهان پناه سه شنبه مورخ 1397/09/13برگزار نمی گردد: لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/12-22:12:06