موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس جناب آقای مهندس بنان
  • احتراماً به اطلاع می رساند کلاس مقررات ملی ساختمان با جناب آقای مهندس بنان روز چهارشنبه مورخ 1397/09/14برگزار نمی گردد. جبرانی کلاس مزبور متعاقباً اعلام می گردد

    1397/09/14-09:49:47