موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تاریخ برگزاری امتحانات میانترم جناب آقای دکتر هوشنگی:
  • قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی عمران:

    احتراماً تاریخ و محل برگزاری امتحانات میانترم مکانیک خاک و دینامیک با جناب آقای دکتر هوشنگی به شرح زیر اعلام میگردد:

    1. مکانیک خاک، چهارشنبه مورخ 1397/09/28ساعت 11 صبح در محل ساختمان مدیریت (میدان معلم)

    2. دینامیک، روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 ساعت 8 صبح در محل ساختمان آموزشی (فرهنگ شهر)

    1397/09/14-11:59:15