عدم برگزاری کلاس جناب آقای فقیهی
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلاس مدیریت مالی جناب آقای فقیهی شنبه مورخ 1397/09/17 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/17-11:39:54