عدم برگزاری کلاس سرکار خانم آیینی
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس مبانی شهرشناسی سرکار خانم آیینی شنبه مورخ 1397/09/17 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/17-12:18:25