عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر قرمزیان
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که درس مبانی اینترنت جناب آقای دکتر قرمزیان دوشنبه مورخ 1397/09/19 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/18-18:23:33