عدم برگزار ی کلاس جناب آقای مهندس عسکری
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس هیدرولیک جناب آقای مهندس عسکری سه شنبه مورخ 1397/09/20برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/20-09:27:06