برگزاری امتحان میانترم ریاضی عمومی 1
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که امتحان ریاضی عمومی 1 جناب آقای دکتر حمید رضایی جمعه مورخ 1397/09/30 راس ساعت 12:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1397/09/24-08:26:23