برگزاری کلاس جبرانی برنامه سازی پیشرفته 1
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که جبرانی درس برنامه سازی پیشرفته 1  جناب آقای  حبیبی(گروه شنبه ها 15:00-17:00) یکشنبه مورخ 1397/10/02 از ساعت 10:30 الی 14:30 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1397/09/25-17:07:38