برگزاری جبرانی درس راه آهن
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که جبرانی درس راه آهن سرکار خانم مهندس غفاری سه شنبه مورخ 1397/09/27 از ساعت 16:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1397/09/26-13:16:41