برگزاری کلاس جبرانی ماشین و اسمبلی
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس جبرانی زبان ماشین اسمبلی  (گروه دوشنبه 8:00-10:00) جناب آقای دکتر سیه بازی  چهارشنبه مورخ 1397/09/28 راس ساعت 9:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1397/09/26-13:48:40