برگزاری امتحان میانترم فیزیک کاربردی
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که امتحان میانترم فیزیک کاربردی سرکار خانم دکتر نادری سه شنبه مورخ 1397/10/04 راس ساعت 17:30 برگزار خواهد گردید.

    1397/09/29-17:39:05