برگزاری کلاس نرم افزار مهندسی
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس نرم افزار مهندسی جناب آقای مهندس خاکزاد دوشنبه مورخ 1397/10/03از ساعت 10:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار می گردد.

    1397/10/01-11:35:50