موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد معماری - معماری
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری - معماری 

  جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری به شرح ذیل می باشد
  نام و نام خانوادگی شهربانو عباس زادگان شماره دانشجویی 93511137
  موضوع پایان نامه  مرکز هنرهای نمایشی(تماشاخانه) شیراز با رویکرد پایداری اجتماعی
  استاد راهنما دکتر علی اسدپور
  استاد راهنما اول  
  استاد راهنما دوم  
  استاد مشاور مهندس سلما حائری
  استاد داور دکتر محمد علی آبادی
  زمان برگزاری 1397/10/02
  ساعت برگزاری سالن اجتماعات ساختمان فرهنگشهر
  ساعت برگزاری 16:30

   

  نام و نام خانوادگی سميرا سيفي کنوي شماره دانشجویی 93511120
  موضوع پایان نامه 

  طراحی مجموعه گردشگری روستایی با تأکید بر پارادیم توسعه پایدار گردشگری

  (روستای کندازی- فارس)

  استاد راهنما دکتر علی اسدپور
  استاد راهنما اول  
  استاد راهنما دوم  
  استاد مشاور مهندس سلما حائری
  استاد داور دکتر محمد علی آبادی
  زمان برگزاری 1397/10/02
  ساعت برگزاری سالن اجتماعات ساختمان فرهنگشهر
  ساعت برگزاری 16:30
   

   

   

  نام و نام خانوادگی نیلوفر دادور شماره دانشجویی 95511118
  موضوع پایان نامه  مرکز آموزش های حرفه ای فنی برای زنان بزرگسال با رویکرد پایداری اجتماعی
  استاد راهنما .......
  استاد راهنما اول دکتر علی اسدپور
  استاد راهنما دوم مهندس سلما حائری
  استاد مشاور ........
  استاد داور دکتر محمد علی آبادی
  زمان برگزاری 1397/10/02
  ساعت برگزاری سالن اجتماعات ساختمان فرهنگشهر
  ساعت برگزاری 16:30

   

  1397/10/02-08:39:10