امتحان میانترم تحقیق در عملیات
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند که امتحان درس تحقیق درعملیات جناب آقای دکتر فرهادی جمعه مورخ 1397/10/07 راس ساعت 12:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر یرگزار خواهد گردید.

    1397/10/06-12:26:05