برگزاری کلاس تصمیم گیری
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس تصمیم گیری جناب آقای دکتر فیلی سه شنبه 1397/10/11 از ساعت 8:00 الی 10:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1397/10/08-11:51:34