امتحان آز مهندسی نرم افزار
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که امتحان پایان ترم آز مهندسی نرم افزار جناب آقای دکتر سیه بازی یکشنبه مورخ 1397/10/09 ساعت 8:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزر خواهد گردید.

    1397/10/08-12:00:48