قابل توجه دانشجویان محترم گروه عمران
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که تحویل پروژه های دروس فولاد؛ بتنِ؛ راهسازی و کارآموزی چهارشنبه مورخ 1397/11/10 ساعت 09:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1397/11/01-11:25:21