تحویل کار
  • قابل توجه دانشجویان معماری 

    کسانیکه در ساختمان فرهنگشهر تحویل کار داشته اند حدکتر تا مورخ 97/11/10 جهت اخذ کار خود به ساختمان فرهنگشهر مراجعه نمایند.در غیر اینصورت عواقب ناسی ازآن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.

    1397/11/06-10:13:31