قابل توجه دانشجویان گروه شهرسازی
  • تاریخ تحویل پروژه ی پایان نامه دانشجویان رشته ی شهرسازی 15بهمن ماه ساعت 10تا12ساختمان معلم میباشد.
    لطفا کسانی که پروژه ی آنها آماده ی تحویل میباشد در تاریخ اعلام شده پرینت پروژه بدون صحافی،به همراه فرم نمره با امضای استاد راهنما در ساختمان معلم حضور داشته باشند.
    تاریخ اعلام شده به هیچ عنوان تغییر نمیکند و تاریخ تحویل بعدی تیرماه خواهد بود.

    1397/11/11-08:51:23