عدم تشکیل کلاس جناب آقای دکتر تبادار
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس مدیریت تولید جناب آقای دکتر تبادار سه شنبه مورخ 1397/11/23 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقباْ اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/11/16-18:23:48