قابل توجه دانشجویان محترم گروه گرافیک
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های سرکار خانم حجازی یکشنبه مورخ 1397/11/21 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مذکور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/11/21-10:19:34