قابل توجه دانشجویان محترم گروه صنایع
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس استاتیک جناب آقای مهندس رجبی یکشنبه مورخ 1397/11/21 برگزار نمی گردد. جبرانی درس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/11/21-12:36:05