قابل توجه دانشجویان محترم گروه گرافیک
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس کارگاه ارتباط تصویری 2 جناب آقای چماچم چهارشنبه مورخ 1397/11/24 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/11/23-14:14:45