موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جابجایی کلاس ریاضی عمومی 1 آقای دکتر رضایی
  • قابل توجه دانشجویان محترم:

    کلاس ریاضی عمومی 1 آقای دکتر رضایی در کلاس 2107 ساختمان مدیریت(ایمان شمالی) برگزار می گردد.

    1397/11/27-07:58:06