موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جابجایی کلاس ریاضی عمومی 2 آقای دکتر قیصری
  • قابل توجه دانشجویان محترم:

    کلاس ریاضی عمومی 2 آقای دکتر قیصری روز شنبه در محل ساختمان فرهنگ شهر (کلاس 1402) برگزار می گردد.

    1397/11/27-08:00:57