موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم تشکیل کلاس ورزش1 روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15 ساعت 9 الی 10:30
  • احتراماً به اطلاع می رساند، کلاس ورزش 1 با آقای دکتر قدرت نما روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15 از ساعت 9 الی 10:30 برگزار نمیگردد.

    1397/12/14-12:24:01