موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم تشکیل کلاس تربیت بدنی روز شنبه مورخ 1397/12/18ساعت 8 الی 9:30
  • احتراماً به اطلاع می رساند، کلاس تربیت بدنی با آقای دکتر قدرت نما روز شنبه مورخ 1397/12/18 ساعت 8 الی 9:30 برگزار نمیگردد.

    1397/12/14-12:28:01