موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم تشکیل کلاس سرکار خانم دکتر شیرین منش
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلاس فیزیک مکانیک سرکار خانم شیرین منش سه شنبه مورخ 1398/01/20 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/01/20-14:12:21