موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
کلاس حل تمرین جناب آقای مهندس وکیل زاده
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس حل تمرین ریاضی 1 جناب آقای مهندس وکیل زاده جمعه مورخ 1398/01/23 از ساعت 09:00 در محل ساختمان ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1398/01/20-16:55:53