موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم
  • بدینوسیله به اطلاع می رساد که کلاس اصول مدیریت ساخت جناب آقای دکتر فیلی شنبه مورخ 1398/01/24 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/01/22-09:36:12