موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر فیلی
  • قابل توجه دانشجویان محترم رشته عمران:

    احتراماً به استحضار می رساند، کلاس اصول مدیریت ساخت با آقای دکتر فیلی، روز شنبه مورخ 1398/01/24 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی درس مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

    1398/01/22-09:40:37