موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که جبرانی درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی سرکار خانم دکتر سعیدی چهارشنبه مورخ 1398/01/28 از ساعت 15 الی 18در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خوهد گردید.

    1398/01/22-10:05:22