موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری
  • بدینوسیله به اطلاع  دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های سرکار خانم دکتر بحتویی شنبه مورخ 1398/01/24 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/01/23-22:42:53