موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم تشکیل کلاس تجزیه و تحلیل هنرهای بصری 1 آقای کشتی آرای
  • قایل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری

    کلاس درس تجزیه و تحلیل هنرهای بصری 1 با آقای کشتی آرای روز یکشنبه مورخ 1398/01/25 ساعت 17 الی 19 برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

    1398/01/25-16:00:09