موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلیه کلاس های روز چهارشنبه مورخ 1398/01/28 جناب آقای مهندس باستانی
  • قابل توجه دانشجویان محترم:

    احتراماً به استحضار می رساند کلیه کلاس های آقای مهندس باستانی روز چهارشنبه مورخ 1398/01/28برگزار نمی گردد. قابل ذکر است جبرانی کلاس های مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

    1398/01/28-09:35:22