موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم تشکیل کلیه کلاس های آقای مرادی کازرونی
  • باسلام

    کلیه کلاس های آقای مرادی کازرونی روز یکشنبه مورخ 98/02/15 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهدشد.

    1398/02/14-13:40:51