موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس های جناب آقای بهرامی چگینی
  • قابل توجه دانشجویان محترم:

    احتراماً به استحضار می رساند کلیه کلاس های آقای بهرامی چگینی روز یکشنبه مورخ 1398/02/15 برگزار نمی گردد. جبرانی دروس مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

    1398/02/15-10:06:26