موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان(حذف اضطراری)
  • دانشجویانی که در جلسه امتحانی خود غیبت داشته اند میتوانند از تاریخ 98/4/19 لغایت 98/4/21 از طریق سامانه آموزشی خود اقدام به حذف اضطراری نمایند.

    1398/03/26-13:31:45