موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم عمران
  • بدینوسیله به اطلاع میرساند که تحویل پروژه راه و کارآموزی جناب آقای مهندس باستانی دوشنبه مورخ 1398/05/07 ساعت 10 صبح در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1398/04/29-12:02:32