موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلیه کلاس های سرکار خانم ظفر آسا یکشنبه مورخ 1398/06/31 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقباْ اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/06/30-13:16:44