موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه عمران
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند که کلاس بناهای آبی جناب آقای مهندس اوجی دوشنبه مورخ 1398/07/08 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/07/07-11:27:45